<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=308277805434935&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Participatie slimmer organiseren?   073 782 02 98

  • Er zijn geen suggesties want het zoekveld is leeg.

Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet komt er aan!

Wat betekent dit allemaal?

De Omgevingswet is een nieuwe wet die vanaf 1 januari 2024 in werking treedt in Nederland en die verschillende bestaande wetten en regelgevingen op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur samenbrengt. De wet beoogt een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, waarbij de kwaliteit van de leefomgeving centraal staat en duurzaamheid, participatie en samenwerking belangrijke uitgangspunten zijn.

Burgerparticipatie is een belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. De wet schrijft voor dat burgers en belanghebbenden moeten worden betrokken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dit betekent dat zij de mogelijkheid krijgen om hun mening te geven over de plannen en ideeën van de overheid en dat hun input wordt meegenomen in de besluitvorming.

De Omgevingswet beoogt een cultuuromslag, waarbij participatie van burgers en belanghebbenden niet langer een vrijblijvend proces is, maar een verplicht onderdeel van de besluitvorming. Het doel is om meer draagvlak en betrokkenheid te creëren en de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. Door burgers en belanghebbenden actief te betrekken bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan, kunnen hun ideeën en suggesties worden meegenomen in de besluitvorming en kan er rekening worden gehouden met hun belangen en behoeften.

Concreet betekent dit dat er verschillende instrumenten worden ingezet om burgerparticipatie te bevorderen, zoals informatiebijeenkomsten, inspraakprocedures en digitale participatieplatforms. Ook worden er mogelijkheden geboden om in een vroeg stadium van het proces mee te denken over de plannen en ideeën van de overheid. Zo krijgen burgers en belanghebbenden meer invloed op de kwaliteit van hun leefomgeving en wordt de besluitvorming democratischer en transparanter. Meer weten? We delen graag onze kennis en die van anderen..

Maak kennis met ons op onderstaande events

juni 25, 2024
VNG Congres (stand 24)
  • 25 en 26 juni 2024
Boskoop en Gouda
september 26, 2024
Vakbeurs Openbare Ruimte
  • 25 en 26 september 2024
Utrecht
oktober 30, 2024
LOMD
  • 30 oktober 2024
's-Hertogenbosch